Privacyverklaring

Onderneming : VOF Advocatenkantoor De Vleeschouwer & Van Royen, gevestigd tot 9620 Zottegem, Kleine Nieuwstraat 4, met als ondernemingsnummer 0542.883.660, vertegenwoordigd door Mter. Francis De Vleeschouwer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Contactgegevens

Advocatenkantoor De Vleeschouwer & Van Royen
Kleine Nieuwstraat 4, 9620 Zottegem.
Tel: +32 9 360.06 73
Fax: +32 9 360.92.02
Info@advocatenDVVR.be
Website : www.advocatendvvr.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Het kantoor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Het kantoor doet beroep op een gespecialiseerde externe informatica- en netwerkleverancier om Uw gegevens te laten beveiligen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met kantoor op de hierboven vermelde contactgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Het Kantoor verwerkt uw gegevens in naam en voor rekening van de individuele advocaten van het Kantoor, omwille van hun wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen (1), omdat u onze website bezoekt, doordat u gebruik maakt van onze diensten en die van de individuele advocaten van het Kantoor, Mter. Francis De Vleeschouwer of Mter. Ilse Van Royen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Gegevens over lidmaatschap, aandeelhouderschap en/of mandaten in Belgische en/of buitenlandse private of publieke rechtspersonen, agentschappen of feitelijke verenigingen
 • Gegevens van uw e-ID (2)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Het kantoor verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen, waaronder ook GAS-boetes en/of minnelijke schikkingen of alle andere vormen van buitengerechtelijke transacties die het verval van de strafvordering tot gevolg hebben.
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons kantoor.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

De Orde van Vlaamse Balies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op de Orde van Vlaamse Balies rust;
 • ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;
 • voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat (gebeurlijk) aan de Orde van Vlaamse Balies is opgedragen;
 • voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Orde van Vlaamse Balies of van derden[1];
 • de verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden;
 • Het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • De Orde van Vlaamse Balies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;

Geautomatiseerde besluitvorming:

Het kantoor neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Alle persoonsgegevens worden door het kantoor bewaard totdat U ons op de hoogte stelt dat U niet langer deze informatie wilt ontvangen, met een maximum bewaringstermijn van 10 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Het kantoor verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Het kantoor gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Orde van Vlaamse Balies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hierboven vermelde contactgegevens

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Het Kantoor houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

U dient wel voor ogen te houden dat het Kantoor gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.(4)

De Orde van Vlaamse Balies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission(at)privacycommission.be

(1) Zie hieromtrent: Artikel 439 en verder Gerechtelijk Wetboek. Meer informatie over de wettelijke taken van de advocaat kan u vinden op de website van de advocaten www.advocaat.be
(2) Wij verwerken enkel die gegevens van uw e-ID die leesbaar zijn met een elektronische kaartlezer en die noodzakelijk zijn in het kader van onze wettelijke verplichtingen.
(3) Artikelen 8, 9 en 10 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepalen verschillende categorieën van bijzondere en/of gevoelige gegevens: Onder meer de verwerking van gegevens van minderjarigen, strafrechtelijke gegevens of de verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.
(4 ) U vindt uw verschillende rechten en de uitzonderingen vanaf artikel 13 Algemene Verordening Gegevensbescherming.